Traditional

諒公洞庭孤橘歌

不種自生一株橘,誰教渠向階前出,不羨江陵千木奴。
下生白蟻子,上生青雀雛。
飛花檐蔔旃檀香,結實如綴摩尼珠。
洞庭橘樹籠煙碧,洞庭波月連沙白。
待取天公放恩赦,儂家定作湖中客。

Simplified

谅公洞庭孤橘歌

不种自生一株橘,谁教渠向阶前出,不羡江陵千木奴。
下生白蚁子,上生青雀雏。
飞花檐卜旃檀香,结实如缀摩尼珠。
洞庭橘树笼烟碧,洞庭波月连沙白。
待取天公放恩赦,侬家定作湖中客。

Pronunciation

liàng gōng dòng tíng gū jú gē

bù zhǒng zì shēng yī zhū jú , shuí jiào qú xiàng jiē qián chū , bù xiàn jiāng líng qiān mù nú 。
xià shēng bái yǐ zǐ , shàng shēng qīng què chú 。
fēi huā yán bǔ zhān tán xiāng , jié shí rú zhuì mó ní zhū 。
dòng tíng jú shù lóng yān bì , dòng tíng bō yuè lián shā bái 。
dài qǔ tiān gōng fàng ēn shè , nóng jiā dìng zuò hú zhōng kè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.