Traditional

謁金門

真堪惜。
錦帳夜長虛擲。
挑盡銀燈情脈脈。
繡花無氣力。
女伴聲停刀尺。
蟋蟀爭題四壁。
自起卷簾窺夜色。
天青星欲滴。

Simplified

谒金门

真堪惜。
锦帐夜长虚掷。
挑尽银灯情脉脉。
绣花无气力。
女伴声停刀尺。
蟋蟀争题四壁。
自起卷帘窥夜色。
天青星欲滴。

Pronunciation

yè jīn mén

zhēn kān xī , jǐn zhàng yè cháng xū zhì , tiāo jìn yín dēng qíng mài mài , xiù huā wú qì lì , nǚ bàn shēng tíng dāo chǐ , xī shuài zhēng tí sì bì , zì qǐ juàn lián kuī yè sè , tiān qīng xīng yù dī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.