Traditional

諭懷

黑頭日已白,白面日已黑。
人生未死間,變化何終極。
常言在己者,莫若形與色。
一朝改變來,止遏不能得。
況彼身外事,悠悠通與塞。

Simplified

谕怀

黑头日已白,白面日已黑。
人生未死间,变化何终极。
常言在己者,莫若形与色。
一朝改变来,止遏不能得。
况彼身外事,悠悠通与塞。

Pronunciation

yù huái

hēi tóu rì yǐ bái , bái miàn rì yǐ hēi 。
rén shēng wèi sǐ jiān , biàn huà hé zhōng jí 。
cháng yán zài jǐ zhě , mò ruò xíng yǔ sè 。
yī zhāo gǎi biàn lái , zhǐ è bù néng dé 。
kuàng bǐ shēn wài shì , yōu yōu tōng yǔ sāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.