Traditional

謝客相過

我力日愈衰,人事不敢倡。
窮巷春多泥,何以稅客鞅?
諸君顧何取,勤懇問亡恙。
賦詩代尺書,跂望徒悢悢。

Simplified

谢客相过

我力日愈衰,人事不敢倡。
穷巷春多泥,何以税客鞅?
诸君顾何取,勤恳问亡恙。
赋诗代尺书,跂望徒悢悢。

Pronunciation

xiè kè xiāng guò

wǒ lì rì yù shuāi , rén shì bù gǎn chàng 。
qióng xiàng chūn duō ní , hé yǐ shuì kè yāng ?
zhū jūn gù hé qǔ , qín kěn wèn wáng yàng 。
fù shī dài chǐ shū , qí wàng tú liàng liàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.