Traditional

謝張廷老司理錄示山居詩

老覺人間萬事非,但思茆屋映疏籬。
秋衾已是饒歸夢,更讀山居二十詩。

Simplified

谢张廷老司理录示山居诗

老觉人间万事非,但思茆屋映疏篱。
秋衾已是饶归梦,更读山居二十诗。

Pronunciation

xiè zhāng tíng lǎo sī lǐ lù shì shān jū shī

lǎo jué rén jiān wàn shì fēi , dàn sī máo wū yìng shū lí 。
qiū qīn yǐ shì ráo guī mèng , gēng dú shān jū èr shí shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.