Traditional

謝朱元晦寄紙被

木枕藜床席見經,臥看飄雪入窗欞。
布衾紙被元相似,隻久高人為作銘。

Simplified

谢朱元晦寄纸被

木枕藜床席见经,卧看飘雪入窗棂。
布衾纸被元相似,只久高人为作铭。

Pronunciation

xiè zhū yuán huì jì zhǐ bèi

mù zhěn lí chuáng xí jiàn jīng , wò kàn piāo xuě rù chuāng líng 。
bù qīn zhǐ bèi yuán xiāng sì , zhī jiǔ gāo rén wéi zuò míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.