Traditional

謝李六郎中寄新蜀茶

故情周匝向交親,新茗分張及病身。
紅紙一封書後信,綠芽十片火前春。
湯添勺水煎魚眼,末下刀圭攪麯塵。
不寄他人先寄我,應緣我是別茶人。

Simplified

谢李六郎中寄新蜀茶

故情周匝向交亲,新茗分张及病身。
红纸一封书后信,绿芽十片火前春。
汤添勺水煎鱼眼,末下刀圭搅麴尘。
不寄他人先寄我,应缘我是别茶人。

Pronunciation

xiè lǐ liù láng zhōng jì xīn shǔ chá

gù qíng zhōu zā xiàng jiāo qīn , xīn míng fēn zhāng jí bìng shēn 。
hóng zhǐ yī fēng shū hòu xìn , lǜ yá shí piàn huǒ qián chūn 。
tāng tiān sháo shuǐ jiān yú yǎn , mò xià dāo guī jiǎo qū chén 。
bù jì tā rén xiān jì wǒ , yīng yuán wǒ shì bié chá rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.