Traditional

謝池春

壯歲從戎,曾是氣吞殘虜。
陣雲高,狼煙夜舉。
朱顏青鬢,擁雕戈西戍。
笑儒冠自多來誤。
功名夢斷,卻泛扁舟吳楚。
漫悲歌,傷懷吊古。
煙波無際,望秦關何處?
嘆流年又成虛度妒!

Simplified

谢池春

壮岁从戎,曾是气吞残虏。
阵云高,狼烟夜举。
朱颜青鬓,拥雕戈西戍。
笑儒冠自多来误。
功名梦断,却泛扁舟吴楚。
漫悲歌,伤怀吊古。
烟波无际,望秦关何处?
叹流年又成虚度妒!

Pronunciation

xiè chí chūn

zhuàng suì cóng róng , zēng shì qì tūn cán lǔ 。
zhèn yún gāo , láng yān yè jǔ 。
zhū yán qīng bìn , yōng diāo gē xī shù 。
xiào rú guān zì duō lái wù 。
gōng míng mèng duàn , què fàn biǎn zhōu wú chǔ 。
màn bēi gē , shāng huái diào gǔ 。
yān bō wú jì , wàng qín guān hé chǔ ?
tàn liú nián yòu chéng xū dù dù !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.