Traditional

謝韋大夫柳栽

本在胡笳曲,今從漢將營。
濃陰方待庇,弱植豈無情。
比雪花應吐,藏烏葉未成。
五株蒙遠賜,應使號先生。

Simplified

谢韦大夫柳栽

本在胡笳曲,今从汉将营。
浓阴方待庇,弱植岂无情。
比雪花应吐,藏乌叶未成。
五株蒙远赐,应使号先生。

Pronunciation

xiè wéi dà fū liǔ zāi

běn zài hú jiā qū , jīn cóng hàn jiāng yíng 。
nóng yīn fāng dài bì , ruò zhí qǐ wú qíng 。
bǐ xuě huā yīng tǔ , cáng wū yè wèi chéng 。
wǔ zhū mēng yuǎn cì , yīng shǐ hào xiān shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.