Traditional

謹贈司寇淮南公詩

危邦久亂德。
天策始乘機。
九河聞誓眾。
千裏見連旗。
虢亡垂棘返。
齊平寶鼎歸。
久弊風塵俗。
殊勞關塞衣。
絆驥還千裏。
垂鵬更九飛。
猶憐馬齒進。
應念節旄稀。
回軒入故裏。
園柳始依依。
舊竹侵行徑。
新桐益幾圍。
寒谷梨應重。
秋林栗更肥。
美酒還參聖。
雕文本入微。
促歌迎趙瑟。
遊弦召楚妃。
小人司刺舉。
明揚實濫吹。
南部治都尉。
軍謀假建威。
商山隱士石。
丹水鳳凰磯。
野亭長被馬。
山城早掩扉。
傳呼擁絳節。
交戟映彤闈。
遂今忘楚操。
何但食周薇。
三十六水變。
四十九條非。
丹竈風煙歇。
年齢蒲柳衰。
同僚敢不盡。
疇日懼難追。

Simplified

谨赠司寇淮南公诗

危邦久乱德。
天策始乘机。
九河闻誓众。
千里见连旗。
虢亡垂棘返。
齐平宝鼎归。
久弊风尘俗。
殊劳关塞衣。
绊骥还千里。
垂鹏更九飞。
犹怜马齿进。
应念节旄稀。
回轩入故里。
园柳始依依。
旧竹侵行径。
新桐益几围。
寒谷梨应重。
秋林栗更肥。
美酒还参圣。
雕文本入微。
促歌迎赵瑟。
游弦召楚妃。
小人司刺举。
明扬实滥吹。
南部治都尉。
军谋假建威。
商山隐士石。
丹水凤凰矶。
野亭长被马。
山城早掩扉。
传呼拥绛节。
交戟映彤闱。
遂今忘楚操。
何但食周薇。
三十六水变。
四十九条非。
丹灶风烟歇。
年齢蒲柳衰。
同僚敢不尽。
畴日惧难追。

Pronunciation

jǐn zèng sī kòu huái nán gōng shī

wēi bāng jiǔ luàn dé , tiān cè shǐ chéng jī , jiǔ hé wén shì zhòng , qiān lǐ jiàn lián qí , guó wáng chuí jí fǎn , qí píng bǎo dǐng guī , jiǔ bì fēng chén sú , shū láo guān sāi yī , bàn jì huán qiān lǐ , chuí péng gēng jiǔ fēi , yóu lián mǎ chǐ jìn , yīng niàn jié máo xī , huí xuān rù gù lǐ , yuán liǔ shǐ yī yī , jiù zhú qīn xíng jìng , xīn tóng yì jī wéi , hán gǔ lí yīng zhòng , qiū lín lì gēng féi , měi jiǔ huán cān shèng , diāo wén běn rù wēi , cù gē yíng zhào sè , yóu xián zhào chǔ fēi , xiǎo rén sī cì jǔ , míng yáng shí làn chuī , nán bù zhì dū wèi , jūn móu jiǎ jiàn wēi , shāng shān yǐn shì shí , dān shuǐ fèng huáng jī , yě tíng cháng bèi mǎ , shān chéng zǎo yǎn fēi , chuán hū yōng jiàng jié , jiāo jǐ yìng tóng wéi , suì jīn wàng chǔ cāo , hé dàn shí zhōu wēi , sān shí liù shuǐ biàn , sì shí jiǔ tiáo fēi , dān zào fēng yān xiē , nián líng pú liǔ shuāi , tóng liáo gǎn bù jìn , chóu rì jù nán zhuī ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.