Traditional

謫官後臥病官舍,簡賀蘭侍郎(一作貶睦州祖

青春衣繡共稱宜,白首垂絲恨不遺。
江上幾回今夜月,鏡中無復少年時。
生還北闕誰相引,老向南邦眾所悲。
歲歲任他芳草綠,長沙未有定歸期。

Simplified

谪官后卧病官舍,简贺兰侍郎(一作贬睦州祖

青春衣绣共称宜,白首垂丝恨不遗。
江上几回今夜月,镜中无复少年时。
生还北阙谁相引,老向南邦众所悲。
岁岁任他芳草绿,长沙未有定归期。

Pronunciation

zhé guān hòu wò bìng guān shè , jiǎn hè lán shì láng ( yī zuò biǎn mù zhōu zǔ

qīng chūn yī xiù gòng chēng yí , bái shǒu chuí sī hèn bù yí 。
jiāng shàng jī huí jīn yè yuè , jìng zhōng wú fù shǎo nián shí 。
shēng huán běi què shuí xiāng yǐn , lǎo xiàng nán bāng zhòng suǒ bēi 。
suì suì rèn tā fāng cǎo lǜ , cháng shā wèi yǒu dìng guī qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.