Traditional

謫居

面瘦頭斑四十四,還謫江州為郡史。
逢時棄置從不才,未老衰羸為何事?
火燒寒澗松為燼,霜降春林花委地。
遭時榮悴一時間,豈是昭昭上天意?

Simplified

谪居

面瘦头斑四十四,还谪江州为郡史。
逢时弃置从不才,未老衰羸为何事?
火烧寒涧松为烬,霜降春林花委地。
遭时荣悴一时间,岂是昭昭上天意?

Pronunciation

zhé jū

miàn shòu tóu bān sì shí sì , huán zhé jiāng zhōu wéi jùn shǐ 。
féng shí qì zhì cóng bù cái , wèi lǎo shuāi léi wéi hé shì ?
huǒ shāo hán jiàn sōng wéi jìn , shuāng jiàng chūn lín huā wěi dì 。
zāo shí róng cuì yī shí jiān , qǐ shì zhāo zhāo shàng tiān yì ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.