Traditional

豆葉黃

一春常是雨和風,風雨晴時春已空。
誰惜泥沙萬點紅。
恨難窮,恰似衰翁一世中。

Simplified

豆叶黄

一春常是雨和风,风雨晴时春已空。
谁惜泥沙万点红。
恨难穷,恰似衰翁一世中。

Pronunciation

dòu yè huáng

yī chūn cháng shì yǔ hé fēng , fēng yǔ qíng shí chūn yǐ kōng 。
shuí xī ní shā wàn diǎn hóng 。
hèn nán qióng , qià sì shuāi wēng yī shì zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.