Traditional

豆葉黃/憶王孫

春風樓上柳腰肢。
初試花前金縷衣。
裊裊娉娉不自持。
曉妝遲。
畫得蛾眉勝舊時。

Simplified

豆叶黄/忆王孙

春风楼上柳腰肢。
初试花前金缕衣。
袅袅娉娉不自持。
晓妆迟。
画得蛾眉胜旧时。

Pronunciation

dòu yè huáng / yì wáng sūn

chūn fēng lóu shàng liǔ yāo zhī , chū shì huā qián jīn lǚ yī , niǎo niǎo pīng pīng bù zì chí , xiǎo zhuāng chí , huà dé é méi shèng jiù shí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.