Traditional

負春

病來道士教調氣,老去山僧勸坐禪。
孤負春風楊柳曲,去年斷酒到今年。

Simplified

负春

病来道士教调气,老去山僧劝坐禅。
孤负春风杨柳曲,去年断酒到今年。

Pronunciation

fù chūn

bìng lái dào shì jiào diào qì , lǎo qù shān sēng quàn zuò chán 。
gū fù chūn fēng yáng liǔ qū , qù nián duàn jiǔ dào jīn nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.