Traditional

貧甚戲作絕句

糴米歸遲午未炊,家人竊閔乃翁饑。
不知弄筆東窗下,正和淵明乞食詩。

Simplified

贫甚戏作绝句

籴米归迟午未炊,家人窃闵乃翁饥。
不知弄笔东窗下,正和渊明乞食诗。

Pronunciation

pín shèn xì zuò jué jù

dí mǐ guī chí wǔ wèi chuī , jiā rén qiè mǐn nǎi wēng jī 。
bù zhī nòng bǐ dōng chuāng xià , zhèng hé yuān míng qǐ shí shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.