Traditional

賀聖朝影/添聲楊柳枝

白雪梨花紅粉桃。
露華高。
垂楊慢舞綠絲絳。
草如袍。
風過小池輕浪起,似江臯。
千金莫惜買香醪。
且陶陶。

Simplified

贺圣朝影/添声杨柳枝

白雪梨花红粉桃。
露华高。
垂杨慢舞绿丝绦。
草如袍。
风过小池轻浪起,似江皋。
千金莫惜买香醪。
且陶陶。

Pronunciation

hè shèng zhāo yǐng / tiān shēng yáng liǔ zhī

bái xuě lí huā hóng fěn táo 。
lù huá gāo 。
chuí yáng màn wǔ lǜ sī tāo 。
cǎo rú páo 。
fēng guò xiǎo chí qīng làng qǐ , sì jiāng gāo 。
qiān jīn mò xī mǎi xiāng láo 。
qiě táo táo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.