Traditional

賀聖朝 此首前尚有賀聖朝夕陽沈後一首亦未

野僧歸後,漁舟才纜,綠檜生煙。
對寒燈,瀟灑枕書眠。
聽石漱流泉。
丹爐火滅,琴房人靜,風自調弦。
待孤峰,頂上月明時,正一夢遊仙。

Simplified

贺圣朝 此首前尚有贺圣朝夕阳沈后一首亦未

野僧归后,渔舟才缆,绿桧生烟。
对寒灯,潇洒枕书眠。
听石漱流泉。
丹炉火灭,琴房人静,风自调弦。
待孤峰,顶上月明时,正一梦游仙。

Pronunciation

hè shèng zhāo cǐ shǒu qián shàng yǒu hè shèng zhāo xī yáng shěn hòu yī shǒu yì wèi

yě sēng guī hòu , yú zhōu cái lǎn , lǜ guì shēng yān 。
duì hán dēng , xiāo sǎ zhěn shū mián 。
tīng shí shù liú quán 。
dān lú huǒ miè , qín fáng rén jìng , fēng zì diào xián 。
dài gū fēng , dǐng shàng yuè míng shí , zhèng yī mèng yóu xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.