Traditional

賀聖朝

草堂初寐,青衣扃戶,丹項歸巢。
抱瑤琴,高枕夢遊仙島,待閑訪三茅。
中宵睡覺,聲如鳴佩,竹被風敲。
隔疏林,斜望斷雲飛,正月上松梢

Simplified

贺圣朝

草堂初寐,青衣扃户,丹项归巢。
抱瑶琴,高枕梦游仙岛,待闲访三茅。
中宵睡觉,声如鸣佩,竹被风敲。
隔疏林,斜望断云飞,正月上松梢

Pronunciation

hè shèng zhāo

cǎo táng chū mèi , qīng yī jiōng hù , dān xiàng guī cháo 。
bào yáo qín , gāo zhěn mèng yóu xiān dǎo , dài xián fǎng sān máo 。
zhōng xiāo shuì jué , shēng rú míng pèi , zhú bèi fēng qiāo 。
gé shū lín , xié wàng duàn yún fēi , zhèng yuè shàng sōng shāo

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.