Traditional

賀新涼/賀新郎

碧嶂青紅路。
近重陽,不寒不暖,不風不雨。
杜宇花殘銀杏過,猶有秋英未吐。
但日對,南山延佇。
碧落仙人騎赤鯉,渺風煙,不上瞿塘去。
來伴我,宛陵住。
西風畫角高堂暮。
炙銀燈,疏簾影裏,笑呼兒女。
爺作嘉興新太守,囝拜鶚書天府。
況哥共,白頭相聚。
天分從來鍾至樂,更誰思,野鴨鴛鴦語。
提大鬥,酌寒露。

Simplified

贺新凉/贺新郎

碧嶂青红路。
近重阳,不寒不暖,不风不雨。
杜宇花残银杏过,犹有秋英未吐。
但日对,南山延伫。
碧落仙人骑赤鲤,渺风烟,不上瞿塘去。
来伴我,宛陵住。
西风画角高堂暮。
炙银灯,疏帘影里,笑呼儿女。
爷作嘉兴新太守,囝拜鹗书天府。
况哥共,白头相聚。
天分从来锺至乐,更谁思,野鸭鸳鸯语。
提大斗,酌寒露。

Pronunciation

hè xīn liáng / hè xīn láng

bì zhàng qīng hóng lù 。
jìn zhòng yáng , bù hán bù nuǎn , bù fēng bù yǔ 。
dù yǔ huā cán yín xìng guò , yóu yǒu qiū yīng wèi tǔ 。
dàn rì duì , nán shān yán zhù 。
bì luò xiān rén qí chì lǐ , miǎo fēng yān , bù shàng qú táng qù 。
lái bàn wǒ , wǎn líng zhù 。
xī fēng huà jiǎo gāo táng mù 。
zhì yín dēng , shū lián yǐng lǐ , xiào hū ér nǚ 。
yé zuò jiā xīng xīn tài shǒu , jiǎn bài è shū tiān fǔ 。
kuàng gē gòng , bái tóu xiāng jù 。
tiān fēn cóng lái zhōng zhì lè , gēng shuí sī , yě yā yuān yāng yǔ 。
tí dà dǒu , zhuó hán lù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.