Traditional

賀新郎 題西湖官驛水閣 松江府誌卷十九,註

倩來鸞傳語。
問陸家兄弟翩翩,今歸何處。
留下文章藏萬壑,時作雲煙吞吐。
謾徙倚,朱蘭凝佇。
蘭外瑁湖誰管領,嘆先生,舊宅僧分住。
天下事,盡如許。
英雄總被虛名誤。
覽遺編結浩嘆,寂寞一杯寒土。
惟有春風長往,催卻幾多人去。
但歲歲,垂楊自舞。
今日我來懷古後,算後人又以今為古。
留此曲,伴鷗鷺。

Simplified

贺新郎 题西湖官驿水阁 松江府志卷十九,注

倩来鸾传语。
问陆家兄弟翩翩,今归何处。
留下文章藏万壑,时作云烟吞吐。
谩徙倚,朱兰凝伫。
兰外瑁湖谁管领,叹先生,旧宅僧分住。
天下事,尽如许。
英雄总被虚名误。
览遗编结浩叹,寂寞一杯寒土。
惟有春风长往,催却几多人去。
但岁岁,垂杨自舞。
今日我来怀古后,算后人又以今为古。
留此曲,伴鸥鹭。

Pronunciation

hè xīn láng tí xī hú guān yì shuǐ gé sōng jiāng fǔ zhì juàn shí jiǔ , zhù

qiàn lái luán chuán yǔ 。
wèn lù jiā xiōng dì piān piān , jīn guī hé chǔ 。
liú xià wén zhāng cáng wàn hè , shí zuò yún yān tūn tǔ 。
mán xǐ yǐ , zhū lán níng zhù 。
lán wài mào hú shuí guǎn lǐng , tàn xiān shēng , jiù zhái sēng fēn zhù 。
tiān xià shì , jìn rú xǔ 。
yīng xióng zǒng bèi xū míng wù 。
lǎn yí biān jié hào tàn , jì mò yī bēi hán tǔ 。
wéi yǒu chūn fēng cháng wǎng , cuī què jī duō rén qù 。
dàn suì suì , chuí yáng zì wǔ 。
jīn rì wǒ lái huái gǔ hòu , suàn hòu rén yòu yǐ jīn wéi gǔ 。
liú cǐ qū , bàn ōu lù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.