Traditional

賀新郎

四海文章伯。
自雪堂人老,有誰當得。
餘子紛紛何足數,除是壺中仙客。
況奪得,秋光清徹。
筆下詩成愁鬼魅,更千軍,侍帳看飛檄。
須信道,萬人傑。
胸襟浩蕩乾坤窄。
向樓東吟笑,壯心誰識。
直渡黃河擒頡虜,吐盡平生奇策。
終不負,雄姿英發。
聞說九重飛紫詔,想鳴珂,日晚朝天闕。
鴻鵠舉,楚天闊。

Simplified

贺新郎

四海文章伯。
自雪堂人老,有谁当得。
馀子纷纷何足数,除是壶中仙客。
况夺得,秋光清彻。
笔下诗成愁鬼魅,更千军,侍帐看飞檄。
须信道,万人杰。
胸襟浩荡乾坤窄。
向楼东吟笑,壮心谁识。
直渡黄河擒颉虏,吐尽平生奇策。
终不负,雄姿英发。
闻说九重飞紫诏,想鸣珂,日晚朝天阙。
鸿鹄举,楚天阔。

Pronunciation

hè xīn láng

sì hǎi wén zhāng bó 。
zì xuě táng rén lǎo , yǒu shuí dāng dé 。
yú zǐ fēn fēn hé zú shù , chú shì hú zhōng xiān kè 。
kuàng duó dé , qiū guāng qīng chè 。
bǐ xià shī chéng chóu guǐ mèi , gēng qiān jūn , shì zhàng kàn fēi xí 。
xū xìn dào , wàn rén jié 。
xiōng jīn hào dàng qián kūn zhǎi 。
xiàng lóu dōng yín xiào , zhuàng xīn shuí shí 。
zhí dù huáng hé qín jié lǔ , tǔ jìn píng shēng qí cè 。
zhōng bù fù , xióng zī yīng fā 。
wén shuō jiǔ zhòng fēi zǐ zhào , xiǎng míng kē , rì wǎn zhāo tiān què 。
hóng hú jǔ , chǔ tiān kuò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.