Traditional

賀新郎

父老持杯水。
嘆世間,公論無情,是非易位。
來餞花封賢令尹,籍籍攀轅耳語。
留不住,青原撫字。
驀地風波平地起,算十常,八九乖人意。
無處著,不平氣。
浩然一曲歌歸去。
問城郭田園,曾荒尤未。
親舊過從同一笑,不羨浮雲富貴。
任造物,小兒廝戲。
失馬安知非是福,況廟庭,侑祀方思魏。
天定也,詔書至。

Simplified

贺新郎

父老持杯水。
叹世间,公论无情,是非易位。
来饯花封贤令尹,籍籍攀辕耳语。
留不住,青原抚字。
蓦地风波平地起,算十常,八九乖人意。
无处著,不平气。
浩然一曲歌归去。
问城郭田园,曾荒尤未。
亲旧过从同一笑,不羡浮云富贵。
任造物,小儿厮戏。
失马安知非是福,况庙庭,侑祀方思魏。
天定也,诏书至。

Pronunciation

hè xīn láng

fù lǎo chí bēi shuǐ 。
tàn shì jiān , gōng lùn wú qíng , shì fēi yì wèi 。
lái jiàn huā fēng xián líng yǐn , jí jí pān yuán ěr yǔ 。
liú bù zhù , qīng yuán fǔ zì 。
mò dì fēng bō píng dì qǐ , suàn shí cháng , bā jiǔ guāi rén yì 。
wú chǔ zhù , bù píng qì 。
hào rán yī qū gē guī qù 。
wèn chéng guō tián yuán , zēng huāng yóu wèi 。
qīn jiù guò cóng tóng yī xiào , bù xiàn fú yún fù guì 。
rèn zào wù , xiǎo ér sī xì 。
shī mǎ ān zhī fēi shì fú , kuàng miào tíng , yòu sì fāng sī wèi 。
tiān dìng yě , zhào shū zhì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.