Traditional

賀新郎

十月臨臯暮。
客從予,黃泥之阪,凜然霜露。
相與行歌而言曰,月白風清如許。
念無酒,歸謀諸婦。
婦曰鬥酒藏之已久,可攜為,赤壁之遊否。
江水落,出洲渚。
登龍踞虎幽宮俯。
嘯一聲,山鳴谷應,寂寥四顧。
有鶴東來西去也,夢道士,揖予而語。
赤壁之遊樂乎否,問其名,不答予驚悟。
開戶視,不知處。

Simplified

贺新郎

十月临皋暮。
客从予,黄泥之坂,凛然霜露。
相与行歌而言曰,月白风清如许。
念无酒,归谋诸妇。
妇曰斗酒藏之已久,可携为,赤壁之游否。
江水落,出洲渚。
登龙踞虎幽宫俯。
啸一声,山鸣谷应,寂寥四顾。
有鹤东来西去也,梦道士,揖予而语。
赤壁之游乐乎否,问其名,不答予惊悟。
开户视,不知处。

Pronunciation

hè xīn láng

shí yuè lín gāo mù 。
kè cóng yú , huáng ní zhī bǎn , lǐn rán shuāng lù 。
xiāng yǔ xíng gē ér yán yuē , yuè bái fēng qīng rú xǔ 。
niàn wú jiǔ , guī móu zhū fù 。
fù yuē dǒu jiǔ cáng zhī yǐ jiǔ , kě xié wéi , chì bì zhī yóu fǒu 。
jiāng shuǐ luò , chū zhōu zhǔ 。
dēng lóng jù hǔ yōu gōng fǔ 。
xiào yī shēng , shān míng gǔ yīng , jì liáo sì gù 。
yǒu hè dōng lái xī qù yě , mèng dào shì , yī yú ér yǔ 。
chì bì zhī yóu lè hū fǒu , wèn qí míng , bù dá yú jīng wù 。
kāi hù shì , bù zhī chǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.