Traditional

賀雨

皇帝嗣寶歷,元和三年冬。
自冬及春暮,不雨旱爞爞。
上心念下民,懼歲成災兇。
遂下罪己詔,殷勤告萬邦。
帝曰予一人,繼天承祖宗。
憂勤不遑寧,夙夜心忡忡。
元年誅劉辟,一舉靖巴邛。
二年戮李錡,不戰安江東。
顧惟眇眇德,遽有巍巍功。
或者天降沴,無乃儆予躬?
上思答天戒,下思致時邕。
莫如率其身,慈和與儉恭。
乃命罷進獻,乃命賑饑窮。
宥死降五刑,已責寬三農。
宮女出宣徽,廄馬減飛龍。
庶政靡不舉,皆出自宸衷。
奔騰道路人,傴僂田野翁。
歡呼相告報,感泣涕沾胸。
順人人心悅,先天天意從。
詔下才七日,和氣生沖融。
凝為悠悠雲,散作習習風。
晝夜三日雨,淒淒復蒙蒙。
萬心春熙熙,百谷青芃芃。
人變愁為喜,歲易儉為豐。
乃知王者心,憂樂與眾同。
皇天與後土,所感無不通。
冠佩何鏘鏘,將相及王公。
蹈舞呼萬歲,列賀明庭中。
小臣誠愚陋,職忝金鑾宮。
稽首再三拜,一言獻天聰:君以明為聖,臣以直為忠;敢賀有其始,亦願有其終。

Simplified

贺雨

皇帝嗣宝历,元和三年冬。
自冬及春暮,不雨旱爞爞。
上心念下民,惧岁成灾凶。
遂下罪己诏,殷勤告万邦。
帝曰予一人,继天承祖宗。
忧勤不遑宁,夙夜心忡忡。
元年诛刘辟,一举靖巴邛。
二年戮李錡,不战安江东。
顾惟眇眇德,遽有巍巍功。
或者天降沴,无乃儆予躬?
上思答天戒,下思致时邕。
莫如率其身,慈和与俭恭。
乃命罢进献,乃命赈饥穷。
宥死降五刑,已责宽三农。
宫女出宣徽,厩马减飞龙。
庶政靡不举,皆出自宸衷。
奔腾道路人,伛偻田野翁。
欢呼相告报,感泣涕沾胸。
顺人人心悦,先天天意从。
诏下才七日,和气生冲融。
凝为悠悠云,散作习习风。
昼夜三日雨,凄凄复蒙蒙。
万心春熙熙,百谷青芃芃。
人变愁为喜,岁易俭为丰。
乃知王者心,忧乐与众同。
皇天与后土,所感无不通。
冠佩何锵锵,将相及王公。
蹈舞呼万岁,列贺明庭中。
小臣诚愚陋,职忝金銮宫。
稽首再三拜,一言献天聪:君以明为圣,臣以直为忠;敢贺有其始,亦愿有其终。

Pronunciation

hè yǔ

huáng dì sì bǎo lì , yuán hé sān nián dōng 。
zì dōng jí chūn mù , bù yǔ hàn chóng chóng 。
shàng xīn niàn xià mín , jù suì chéng zāi xiōng 。
suì xià zuì jǐ zhào , yīn qín gào wàn bāng 。
dì yuē yú yī rén , jì tiān chéng zǔ zōng 。
yōu qín bù huáng níng , sù yè xīn chōng chōng 。
yuán nián zhū liú bì , yī jǔ jìng bā qióng 。
èr nián lù lǐ qí , bù zhàn ān jiāng dōng 。
gù wéi miǎo miǎo dé , jù yǒu wēi wēi gōng 。
huò zhě tiān jiàng lì , wú nǎi jǐng yú gōng ?
shàng sī dá tiān jiè , xià sī zhì shí yōng 。
mò rú shuài qí shēn , cí hé yǔ jiǎn gōng 。
nǎi mìng bà jìn xiàn , nǎi mìng zhèn jī qióng 。
yòu sǐ jiàng wǔ xíng , yǐ zé kuān sān nóng 。
gōng nǚ chū xuān huī , jiù mǎ jiǎn fēi lóng 。
shù zhèng mí bù jǔ , jiē chū zì chén zhōng 。
bēn téng dào lù rén , yǔ lǚ tián yě wēng 。
huān hū xiāng gào bào , gǎn qì tì zhān xiōng 。
shùn rén rén xīn yuè , xiān tiān tiān yì cóng 。
zhào xià cái qī rì , hé qì shēng chōng róng 。
níng wéi yōu yōu yún , sàn zuò xí xí fēng 。
zhòu yè sān rì yǔ , qī qī fù mēng mēng 。
wàn xīn chūn xī xī , bǎi gǔ qīng péng péng 。
rén biàn chóu wéi xǐ , suì yì jiǎn wéi fēng 。
nǎi zhī wáng zhě xīn , yōu lè yǔ zhòng tóng 。
huáng tiān yǔ hòu tǔ , suǒ gǎn wú bù tōng 。
guān pèi hé qiāng qiāng , jiāng xiāng jí wáng gōng 。
dǎo wǔ hū wàn suì , liè hè míng tíng zhōng 。
xiǎo chén chéng yú lòu , zhí tiǎn jīn luán gōng 。
jī shǒu zài sān bài , yī yán xiàn tiān cōng : jūn yǐ míng wéi shèng , chén yǐ zhí wéi zhōng û gǎn hè yǒu qí shǐ , yì yuàn yǒu qí zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.