Traditional

賦得古原草送別

離離原上草,一歲一枯榮。
野火燒不盡,春風吹又生。
遠芳侵古道,晴翠接荒城。
又送王孫去,萋萋滿別情。

Simplified

赋得古原草送别

离离原上草,一岁一枯荣。
野火烧不尽,春风吹又生。
远芳侵古道,晴翠接荒城。
又送王孙去,萋萋满别情。

Pronunciation

fù dé gǔ yuán cǎo sòng bié

lí lí yuán shàng cǎo , yī suì yī kū róng 。
yě huǒ shāo bù jìn , chūn fēng chuī yòu shēng 。
yuǎn fāng qīn gǔ dào , qíng cuì jiē huāng chéng 。
yòu sòng wáng sūn qù , qī qī mǎn bié qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.