Traditional

賦得桃李無言

夭桃花正發,秾李蕊方繁。
應候非爭艷,成蹊不在言。
靜中霞暗吐,香處雪潛翻。
得意搖風態,含情泣露痕。
芬芳光上苑,寂默委中園。
赤白徒自許,幽芳誰與論。

Simplified

赋得桃李无言

夭桃花正发,秾李蕊方繁。
应候非争艳,成蹊不在言。
静中霞暗吐,香处雪潜翻。
得意摇风态,含情泣露痕。
芬芳光上苑,寂默委中园。
赤白徒自许,幽芳谁与论。

Pronunciation

fù dé táo lǐ wú yán

yāo táo huā zhèng fā , nóng lǐ ruǐ fāng fán 。
yīng hòu fēi zhēng yàn , chéng xī bù zài yán 。
jìng zhōng xiá àn tǔ , xiāng chǔ xuě qián fān 。
dé yì yáo fēng tài , hán qíng qì lù hén 。
fēn fāng guāng shàng yuàn , jì mò wěi zhōng yuán 。
chì bái tú zì xǔ , yōu fāng shuí yǔ lùn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.