Traditional

賦得檐燕

拂水競何忙,傍檐如有意。
翻風去每遠,帶雨歸偏駛。
令君裁杏梁,更欲年年去。

Simplified

赋得檐燕

拂水竞何忙,傍檐如有意。
翻风去每远,带雨归偏驶。
令君裁杏梁,更欲年年去。

Pronunciation

fù dé yán yàn

fú shuǐ jìng hé máng , bàng yán rú yǒu yì 。
fān fēng qù měi yuǎn , dài yǔ guī piān shǐ 。
líng jūn cái xìng liáng , gēng yù nián nián qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.