Traditional

賦得荊溪夜湍送蔣逸人歸義興山

驚湍流不極,夜度識雲岑。
長帶溪沙淺,時因山雨深。
方同七裏路,更遂五湖心。
揭厲朝將夕,潺湲古至今。
花源君若許,雖遠亦相尋。

Simplified

赋得荆溪夜湍送蒋逸人归义兴山

惊湍流不极,夜度识云岑。
长带溪沙浅,时因山雨深。
方同七里路,更遂五湖心。
揭厉朝将夕,潺湲古至今。
花源君若许,虽远亦相寻。

Pronunciation

fù dé jīng xī yè tuān sòng jiǎng yì rén guī yì xīng shān

jīng tuān liú bù jí , yè dù shí yún cén 。
cháng dài xī shā qiǎn , shí yīn shān yǔ shēn 。
fāng tóng qī lǐ lù , gēng suì wǔ hú xīn 。
jiē lì zhāo jiāng xī , chán yuán gǔ zhì jīn 。
huā yuán jūn ruò xǔ , suī yuǎn yì xiāng xún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.