Traditional

賦得越山三韻(一本題上有又送陸潛夫五字)

西陵猶隔水,北岸已春山。
獨鳥連天去,孤雲伴客還。
隻應結茅宇,出入石林間。

Simplified

赋得越山三韵(一本题上有又送陆潜夫五字)

西陵犹隔水,北岸已春山。
独鸟连天去,孤云伴客还。
只应结茅宇,出入石林间。

Pronunciation

fù dé yuè shān sān yùn ( yī běn tí shàng yǒu yòu sòng lù qián fū wǔ zì )

xī líng yóu gé shuǐ , běi àn yǐ chūn shān 。
dú niǎo lián tiān qù , gū yún bàn kè huán 。
zhī yīng jié máo yǔ , chū rù shí lín jiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.