Traditional

賦得郢路悲猿

悲猿何處發,郢路第三聲。
遠客知秋暮,空山益夜清。
啾啾深眾木,噭噭入孤城。
坐覺盈心耳,翛然適楚情。

Simplified

赋得郢路悲猿

悲猿何处发,郢路第三声。
远客知秋暮,空山益夜清。
啾啾深众木,噭噭入孤城。
坐觉盈心耳,翛然适楚情。

Pronunciation

fù dé yǐng lù bēi yuán

bēi yuán hé chǔ fā , yǐng lù dì sān shēng 。
yuǎn kè zhī qiū mù , kōng shān yì yè qīng 。
jiū jiū shēn zhòng mù , jiào jiào rù gū chéng 。
zuò jué yíng xīn ěr , xiāo rán shì chǔ qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.