Traditional

賦得集池鴈詩

逢風時逈度。
逐侶乍爭飛。
猶憶方塘水。
今秋已復歸。

Simplified

赋得集池鴈诗

逢风时逈度。
逐侣乍争飞。
犹忆方塘水。
今秋已复归。

Pronunciation

fù dé jí chí yàn shī

féng fēng shí jiǒng dù , zhú lǚ zhà zhēng fēi , yóu yì fāng táng shuǐ , jīn qiū yǐ fù guī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.