Traditional

賦長道一絕送陸邃潛夫

高山迥欲登,遠水深難渡。
杳杳復漫漫,行人別家去。

Simplified

赋长道一绝送陆邃潜夫

高山迥欲登,远水深难渡。
杳杳复漫漫,行人别家去。

Pronunciation

fù cháng dào yī jué sòng lù suì qián fū

gāo shān jiǒng yù dēng , yuǎn shuǐ shēn nán dù 。
yǎo yǎo fù màn màn , xíng rén bié jiā qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.