Traditional

贊崔氏夫人

拜別高堂日欲斜,紅巾拭淚貴新花。
徒來生處卻為客,今日隨夫始是家。

Simplified

赞崔氏夫人

拜别高堂日欲斜,红巾拭泪贵新花。
徒来生处却为客,今日随夫始是家。

Pronunciation

zàn cuī shì fū rén

bài bié gāo táng rì yù xié , hóng jīn shì lèi guì xīn huā 。
tú lái shēng chǔ què wéi kè , jīn rì suí fū shǐ shì jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.