Traditional

贊碎金

獡頭儞{左為訁}趠人難識,瀎泧{右為戊}矪{右為卑}矲{右為面}惱家心。
寫向篋中甚敬重,要來一字一碈{右上為尤}金。

Simplified

赞碎金

獡头儞{左为讠}趠人难识,瀎泧{右为戊}矪{右为卑}矲{右为面}恼家心。
写向箧中甚敬重,要来一字一碈{右上为尤}金。

Pronunciation

zàn suì jīn

shuò tóu nǐ { zuǒ wéi yán } chuō rén nán shí , miè yuè { yòu wéi wù } zhōu { yòu wéi bēi } bà { yòu wéi miàn } nǎo jiā xīn 。
xiě xiàng qiè zhōng shèn jìng zhòng , yào lái yī zì yī mín { yòu shàng wéi yóu } jīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.