Traditional

贈僧二首

家住義興東舍溪,溪邊莎草雨無泥。
上人一向心入定,春鳥年年空自啼。
出頭皆是新年少,何處能容老病翁。
更把浮榮喻生滅,世間無事不虛空。

Simplified

赠僧二首

家住义兴东舍溪,溪边莎草雨无泥。
上人一向心入定,春鸟年年空自啼。
出头皆是新年少,何处能容老病翁。
更把浮荣喻生灭,世间无事不虚空。

Pronunciation

zèng sēng èr shǒu

jiā zhù yì xīng dōng shè xī , xī biān suō cǎo yǔ wú ní 。
shàng rén yī xiàng xīn rù dìng , chūn niǎo nián nián kōng zì tí 。
chū tóu jiē shì xīn nián shǎo , hé chǔ néng róng lǎo bìng wēng 。
gēng bǎ fú róng yù shēng miè , shì jiān wú shì bù xū kōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.