Traditional

贈元稹

自我從宦遊,七年在長安。
所得惟元君,乃知定交難。
豈無山上苗,徑寸無歲寒。
豈無要津水,咫尺有波瀾。
之子異於是,久要誓不諼。
無波古井水,有節秋竹竿。
一為同心友,三及芳歲闌。
花下鞍馬遊,雪中杯酒歡。
衡門相逢迎,不具帶與冠。
春風日高睡,秋月夜深看。
不為同登科,不為同署官。
所合在方寸,心源無異端。

Simplified

赠元稹

自我从宦游,七年在长安。
所得惟元君,乃知定交难。
岂无山上苗,径寸无岁寒。
岂无要津水,咫尺有波澜。
之子异于是,久要誓不谖。
无波古井水,有节秋竹竿。
一为同心友,三及芳岁阑。
花下鞍马游,雪中杯酒欢。
衡门相逢迎,不具带与冠。
春风日高睡,秋月夜深看。
不为同登科,不为同署官。
所合在方寸,心源无异端。

Pronunciation

zèng yuán zhěn

zì wǒ cóng huàn yóu , qī nián zài cháng ān 。
suǒ dé wéi yuán jūn , nǎi zhī dìng jiāo nán 。
qǐ wú shān shàng miáo , jìng cùn wú suì hán 。
qǐ wú yào jīn shuǐ , zhǐ chǐ yǒu bō lán 。
zhī zǐ yì yú shì , jiǔ yào shì bù xuān 。
wú bō gǔ jǐng shuǐ , yǒu jié qiū zhú gān 。
yī wéi tóng xīn yǒu , sān jí fāng suì lán 。
huā xià ān mǎ yóu , xuě zhōng bēi jiǔ huān 。
héng mén xiāng féng yíng , bù jù dài yǔ guān 。
chūn fēng rì gāo shuì , qiū yuè yè shēn kàn 。
bù wéi tóng dēng kē , bù wéi tóng shǔ guān 。
suǒ hé zài fāng cùn , xīn yuán wú yì duān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.