Traditional

贈內子

白發長興嘆,青娥亦伴愁。
寒衣補燈下,小女戲床頭。
暗淡屏幃故,淒涼枕席秋。
貧中有等級,猶勝嫁黔婁。

Simplified

赠内子

白发长兴叹,青娥亦伴愁。
寒衣补灯下,小女戏床头。
暗澹屏帏故,凄凉枕席秋。
贫中有等级,犹胜嫁黔娄。

Pronunciation

zèng nèi zǐ

bái fā cháng xīng tàn , qīng é yì bàn chóu 。
hán yī bǔ dēng xià , xiǎo nǚ xì chuáng tóu 。
àn dàn píng wéi gù , qī liáng zhěn xí qiū 。
pín zhōng yǒu děng jí , yóu shèng jià qián lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.