Traditional

贈內

漠漠暗苔新雨地,微微涼露欲秋天。
莫對月明思往事,損君顏色減君年。

Simplified

赠内

漠漠暗苔新雨地,微微凉露欲秋天。
莫对月明思往事,损君颜色减君年。

Pronunciation

zèng nèi

mò mò àn tái xīn yǔ dì , wēi wēi liáng lù yù qiū tiān 。
mò duì yuè míng sī wǎng shì , sǔn jūn yán sè jiǎn jūn nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.