Traditional

贈別前蔚州契苾使君

何年部落到陰陵,奕世勤王國史稱。
夜卷牙旗千帳雪,朝飛羽騎一河冰。
蕃兒繈負來青冢,狄女壺漿出白登。
日晚鸊鵜泉畔獵,路人遙識郅都鷹。

Simplified

赠别前蔚州契苾使君

何年部落到阴陵,奕世勤王国史称。
夜卷牙旗千帐雪,朝飞羽骑一河冰。
蕃儿襁负来青冢,狄女壶浆出白登。
日晚鸊鹈泉畔猎,路人遥识郅都鹰。

Pronunciation

zèng bié qián wèi zhōu qì bì shǐ jūn

hé nián bù luò dào yīn líng , yì shì qín wáng guó shǐ chēng 。
yè juàn yá qí qiān zhàng xuě , zhāo fēi yǔ qí yī hé bīng 。
fán ér qiǎng fù lái qīng zhǒng , dí nǚ hú jiāng chū bái dēng 。
rì wǎn pì tí quán pàn liè , lù rén yáo shí zhì dū yīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.