Traditional

贈別崔五

朝送南去客,暮迎北來賓。
孰雲當大路,少遇心所親。
勞者念息肩,熱者思濯身。
何如愁獨日,忽見平生人。
平生已不淺,是日重殷勤。
問從何處來,及此江亭春?
江天春多陰,夜月隔重雲。
移樽樹間飲,燈照花紛紛。
一會不易得,余事何足雲。
明旦又分手,今夕且歡忻。

Simplified

赠别崔五

朝送南去客,暮迎北来宾。
孰云当大路,少遇心所亲。
劳者念息肩,热者思濯身。
何如愁独日,忽见平生人。
平生已不浅,是日重殷勤。
问从何处来,及此江亭春?
江天春多阴,夜月隔重云。
移樽树间饮,灯照花纷纷。
一会不易得,余事何足云。
明旦又分手,今夕且欢忻。

Pronunciation

zèng bié cuī wǔ

zhāo sòng nán qù kè , mù yíng běi lái bīn 。
shú yún dāng dà lù , shǎo yù xīn suǒ qīn 。
láo zhě niàn xī jiān , rè zhě sī zhuó shēn 。
hé rú chóu dú rì , hū jiàn píng shēng rén 。
píng shēng yǐ bù qiǎn , shì rì zhòng yīn qín 。
wèn cóng hé chǔ lái , jí cǐ jiāng tíng chūn ?
jiāng tiān chūn duō yīn , yè yuè gé zhòng yún 。
yí zūn shù jiān yǐn , dēng zhào huā fēn fēn 。
yī huì bù yì dé , yú shì hé zú yún 。
míng dàn yòu fēn shǒu , jīn xī qiě huān xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.