Traditional

贈別崔十三長官

真玉燒不熱,寶劍拗不折。
欲別崔俠心,崔俠心如鐵。
復如金剛鎖,無有功不徹。
仍於直道中,行事不詆訐。
崔俠兩兄弟,垂範繼芳烈。
相識三十年,致書字不滅。
我來宣城郡,飲水仰清潔。
藹藹北阜松,峨峨南山雪。
顧生歸山去,知作幾年別。

Simplified

赠别崔十三长官

真玉烧不热,宝剑拗不折。
欲别崔侠心,崔侠心如铁。
复如金刚锁,无有功不彻。
仍于直道中,行事不诋讦。
崔侠两兄弟,垂范继芳烈。
相识三十年,致书字不灭。
我来宣城郡,饮水仰清洁。
蔼蔼北阜松,峨峨南山雪。
顾生归山去,知作几年别。

Pronunciation

zèng bié cuī shí sān cháng guān

zhēn yù shāo bù rè , bǎo jiàn ǎo bù zhē 。
yù bié cuī xiá xīn , cuī xiá xīn rú tiě 。
fù rú jīn gāng suǒ , wú yǒu gōng bù chè 。
réng yú zhí dào zhōng , xíng shì bù dǐ jié 。
cuī xiá liǎng xiōng dì , chuí fàn jì fāng liè 。
xiāng shí sān shí nián , zhì shū zì bù miè 。
wǒ lái xuān chéng jùn , yǐn shuǐ yǎng qīng jié 。
ǎi ǎi běi fù sōng , é é nán shān xuě 。
gù shēng guī shān qù , zhī zuò jī nián bié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.