Traditional

贈盧績

余杭縣裏盧明府,虛白亭中白舍人。
今日相逢頭似雪,一杯相勸送殘春。

Simplified

赠卢绩

余杭县里卢明府,虚白亭中白舍人。
今日相逢头似雪,一杯相劝送残春。

Pronunciation

zèng lú jì

yú háng xiàn lǐ lú míng fǔ , xū bái tíng zhōng bái shè rén 。
jīn rì xiāng féng tóu sì xuě , yī bēi xiāng quàn sòng cán chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.