Traditional

贈同座

春黛雙蛾嫩,秋蓬兩鬢侵。
謀歡身太晚,恨老意彌深。
薄解燈前舞,尤能酒後吟。
花叢便不入,猶自未甘心。

Simplified

赠同座

春黛双蛾嫩,秋蓬两鬓侵。
谋欢身太晚,恨老意弥深。
薄解灯前舞,尤能酒后吟。
花丛便不入,犹自未甘心。

Pronunciation

zèng tóng zuò

chūn dài shuāng é nèn , qiū péng liǎng bìn qīn 。
móu huān shēn tài wǎn , hèn lǎo yì mí shēn 。
báo jiě dēng qián wǔ , yóu néng jiǔ hòu yín 。
huā cóng biàn bù rù , yóu zì wèi gān xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.