Traditional

贈周處士詩

九丹開石室。
三徑沒荒林。
仙人翻可見。
隱士更難尋。
籬下黃花菊。
丘中白雪琴。
方欣松葉酒。
自和遊仙吟。

Simplified

赠周处士诗

九丹开石室。
三径没荒林。
仙人翻可见。
隐士更难寻。
篱下黄花菊。
丘中白雪琴。
方欣松叶酒。
自和游仙吟。

Pronunciation

zèng zhōu chǔ shì shī

jiǔ dān kāi shí shì , sān jìng méi huāng lín , xiān rén fān kě jiàn , yǐn shì gēng nán xún , lí xià huáng huā jú , qiū zhōng bái xuě qín , fāng xīn sōng yè jiǔ , zì hé yóu xiān yín ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.