Traditional

贈崔二安平公樂世詞

十五紅妝侍綺樓,朝承握槊夜藏鉤。
君臣一意金門寵,兄弟雙飛玉殿遊。
寧知宿昔恩華樂,變作瀟湘離別愁。
地濕莓苔生舞袖,江聲怨嘆入箜篌。
自憐京兆雙眉嫵,會待南來五馬留。

Simplified

赠崔二安平公乐世词

十五红妆侍绮楼,朝承握槊夜藏钩。
君臣一意金门宠,兄弟双飞玉殿游。
宁知宿昔恩华乐,变作潇湘离别愁。
地湿莓苔生舞袖,江声怨叹入箜篌。
自怜京兆双眉妩,会待南来五马留。

Pronunciation

zèng cuī èr ān píng gōng lè shì cí

shí wǔ hóng zhuāng shì qǐ lóu , zhāo chéng wò shuò yè cáng gōu 。
jūn chén yī yì jīn mén chǒng , xiōng dì shuāng fēi yù diàn yóu 。
níng zhī sù xī ēn huá lè , biàn zuò xiāo xiāng lí bié chóu 。
dì shī méi tái shēng wǔ xiù , jiāng shēng yuàn tàn rù kōng hóu 。
zì lián jīng zhào shuāng méi wǔ , huì dài nán lái wǔ mǎ liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.