Traditional

贈崔公

我聞西漢日,四老南山幽。
長歌紫芝秀,高臥白雲浮。
朝野光塵絕,榛蕪年貌秋。
一朝驅駟馬,連轡入龍樓。
昔遁高皇去,今從太子遊。
行藏惟聖節,福禍在人謀。
卒能匡惠帝,豈不賴留侯。
事隨年代遠,名與圖籍留。
平生欽淳德,慷慨景前修。
蚌蛤伺陰兔,蛟龍望鬥牛。
無嗟異飛伏,同氣幸相求。

Simplified

赠崔公

我闻西汉日,四老南山幽。
长歌紫芝秀,高卧白云浮。
朝野光尘绝,榛芜年貌秋。
一朝驱驷马,连辔入龙楼。
昔遁高皇去,今从太子游。
行藏惟圣节,福祸在人谋。
卒能匡惠帝,岂不赖留侯。
事随年代远,名与图籍留。
平生钦淳德,慷慨景前修。
蚌蛤伺阴兔,蛟龙望斗牛。
无嗟异飞伏,同气幸相求。

Pronunciation

zèng cuī gōng

wǒ wén xī hàn rì , sì lǎo nán shān yōu 。
cháng gē zǐ zhī xiù , gāo wò bái yún fú 。
zhāo yě guāng chén jué , zhēn wú nián mào qiū 。
yī zhāo qū sì mǎ , lián pèi rù lóng lóu 。
xī dùn gāo huáng qù , jīn cóng tài zǐ yóu 。
xíng cáng wéi shèng jié , fú huò zài rén móu 。
zú néng kuāng huì dì , qǐ bù lài liú hóu 。
shì suí nián dài yuǎn , míng yǔ tú jí liú 。
píng shēng qīn chún dé , kāng kǎi jǐng qián xiū 。
bàng gé sì yīn tù , jiāo lóng wàng dǒu niú 。
wú jiē yì fēi fú , tóng qì xìng xiāng qiú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.