Traditional

贈工部尚書馮公挽歌三首

忠鯁難為事,平生盡畏途。
如弦心自直,秀木勢恒孤。
詔葬南陵道,神遊北鬥樞。
貴門傳萬石,餘慶在雙珠。
爵位題龍旐,威儀出鳳城。
路傍人泣送,門外馬嘶迎。
萬事非吾有,千悲是世情。
昔焉稱夏日,今也謚冬卿。
窅然長夜臺,舉世可哀哉。
泉戶一朝閉,松風四面來。
石碑填駮蘚,珠服聚塵埃。
誰言遼東鶴,千年往復回。

Simplified

赠工部尚书冯公挽歌三首

忠鲠难为事,平生尽畏途。
如弦心自直,秀木势恒孤。
诏葬南陵道,神游北斗枢。
贵门传万石,馀庆在双珠。
爵位题龙旐,威仪出凤城。
路傍人泣送,门外马嘶迎。
万事非吾有,千悲是世情。
昔焉称夏日,今也谥冬卿。
窅然长夜台,举世可哀哉。
泉户一朝闭,松风四面来。
石碑填駮藓,珠服聚尘埃。
谁言辽东鹤,千年往复回。

Pronunciation

zèng gōng bù shàng shū féng gōng wǎn gē sān shǒu

zhōng gěng nán wéi shì , píng shēng jìn wèi tú 。
rú xián xīn zì zhí , xiù mù shì héng gū 。
zhào zàng nán líng dào , shén yóu běi dǒu shū 。
guì mén chuán wàn shí , yú qìng zài shuāng zhū 。
jué wèi tí lóng zhào , wēi yí chū fèng chéng 。
lù bàng rén qì sòng , mén wài mǎ sī yíng 。
wàn shì fēi wú yǒu , qiān bēi shì shì qíng 。
xī yān chēng xià rì , jīn yě shì dōng qīng 。
yǎo rán cháng yè tái , jǔ shì kě āi zāi 。
quán hù yī zhāo bì , sōng fēng sì miàn lái 。
shí bēi tián bó xiǎn , zhū fú jù chén āi 。
shuí yán liáo dōng hè , qiān nián wǎng fù huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.