Traditional

贈康叟

八十秦翁老不歸,南賓太守乞寒衣。
再三憐汝非他意,天寶遺民見漸稀。

Simplified

赠康叟

八十秦翁老不归,南宾太守乞寒衣。
再三怜汝非他意,天宝遗民见渐稀。

Pronunciation

zèng kāng sǒu

bā shí qín wēng lǎo bù guī , nán bīn tài shǒu qǐ hán yī 。
zài sān lián rǔ fēi tā yì , tiān bǎo yí mín jiàn jiàn xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation
 
 
Character Translation
 
Give Healthy Old-Man
 
Eight ten Qin old-man old not return,
Southern visitor much conserve beg wintry clothes.
Again three pity you not other thought,
Heaven treasure lose people see gradually sparse.
 
Word Translation
 
Give-to Healthy Old-Man
 
Eighty Qin elderly-man old not return,
Southern visitor governor beg cold clothes.
Over-and-over pity you not his thought,
Heaven jewels bequeath people see gradual sparse.
 
 

Report SPAM