Traditional

贈恭順皇後挽歌

徂謝年方久,哀榮事獨稀。
雖殊百兩迓,同是九泉歸。
詔使歸金策,神人送玉衣。
空山竟不從,寧肯學湘妃。

Simplified

赠恭顺皇后挽歌

徂谢年方久,哀荣事独稀。
虽殊百两迓,同是九泉归。
诏使归金策,神人送玉衣。
空山竟不从,宁肯学湘妃。

Pronunciation

zèng gōng shùn huáng hòu wǎn gē

cú xiè nián fāng jiǔ , āi róng shì dú xī 。
suī shū bǎi liǎng yà , tóng shì jiǔ quán guī 。
zhào shǐ guī jīn cè , shén rén sòng yù yī 。
kōng shān jìng bù cóng , níng kěn xué xiāng fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.